Onderdeel van beleidsdoel: Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

1.2.1.01                   Adviseren en faciliteren van bestuurlijke samenwerking in crisisbeheersing en veiligheid

- Beleidsontwikkeling met en door veiligheidspartners afgestemd.
- Annotaties voor CdK,  2 artikelen voorbereid, 2 bestuurlijke overleggen.


- Liaison CdK in alle (35) AB-vergaderingen van de veiligheidsregio's.
- Piketorganisatie en coördinatiecentrum 24/7 beschikbaar.
-1 Ambtelijke en 1 bestuurlijke workshop crisisbeheersing.

- Conform.

- 5 geannoteerde agenda’s voor overleg Kring commissarissen van de Koning en het gesprek van de Kring met de minister van BZK en minister van V&J, 1 artikel over bestuurlijke netwerkkaarten en 3 overleggen Bestuurlijk overleg Veiligheid en Crisisbeheersing (BOVC).
- Liaison CdK in alle (35) AB-vergaderingen van de veiligheidsregio's.
- Conform.


-1 Ambtelijke en 1 bestuurlijke workshop crisisbeheersing.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

CdK = Commissaris van de Koning
AB = Algemeen Bestuur

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

1.2.1.01 Bestuurlijke workshop weerbare overheid, themasessie crisiscommunicatie, themasessie Noodverordeningen en deelname aan interregionale planvorming en interregionale netwerkdag.

Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten315593445275170380
Directe lasten691211301611487121
Overdrachten70054-54-0
Subtotaal lasten39171457534523040121
Subtotaal baten-210-54-540-10
Saldo van baten en lasten37171452129123044121
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat37171452129123044121

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Door vacatures binnen het Kabinet is de inzet (die uit apparaatskosten bekostigd worden) minder geweest. Door de inzet van een MRA trainee, die vanuit het MRA verband kosteloos ter beschikking is gesteld, heeft dit geen gevolgen gehad voor de realisatie van de output (minder besteed, € 170.000, voordeel).

Directe lasten

Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 54.000, neutraal).

Kapitaallasten

Overdrachten

Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (meer besteed, € 54.000, neutraal).

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves