Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur goed organiseren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

1.1.4.01                   Afleggen ambtsbezoeken door de Commissaris van de Koning

- 17 ambtsbezoeken afgelegd.

- 18 ambtsbezoeken afgelegd.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.
Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten79307481-7-933
Directe lasten00000-0
Subtotaal lasten79307481-7-933
Subtotaal baten00000-0
Saldo van baten en lasten79307481-7-933
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat79307481-7-933

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Directe lasten

Kapitaallasten

Overdrachten

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves