Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur goed organiseren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

1.1.3.01                   Houden van financieel toezicht

Bij Zomernota gewijzigde begroting: - 33% van de gemeenten de financiële positie en het financiële proces beperkt geanalyseerd vanwege hun goede prestaties in de afgelopen jaren. Overige 66% volledig geanalyseerd.
- 26 tot 29 gemeenschappelijke regelingen in 3e kwartaal beoordeeld.


- 38 % van de gemeenten de financiële positie beperkt geanalyseerd vanwege hun goede prestaties in de afgelopen jaren;
54 % van de gemeenten volledig geanalyseerd;
- 34 van de gemeenschappelijke regelingen in 3e kwartaal 2016 beoordeeld.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

Een aantal gemeenten zijn extra beperkt geanalyseerd vanwege hun goede prestaties in de afgelopen jaren.
8 % van de gemeenten is niet geanalyseerd (Bloemendaal, Heemstede, Den Helder en Zaanstad). In het eerste kwartaal 2017 worden deze gemeenten als eerste beoordeeld.
85 % van de gemeenschappelijke regelingen beoordeeld is conform de planning.

1.1.3.02                   Toepassen informatieverordening IBT

- 100% van de prestaties van gemeenten en waterschappen ten aanzien van medebewindstaken op risicodomeinen en op basis van toegezonden informatie een oordeel gegeven.

- Conform.

1.1.3.03                   Escaleren bij niet of niet volledig ontvangen van informatie

- In 100% van de gevallen heeft escalatie plaatsgevonden.

- Conform.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
IBT = Interbestuurlijk Toezicht
Extra informatie voor kaderstelling of controle:

1.1.3.02 Enkele bestuurlijke brieven over de beoordelingen zijn in januari 2017 verzonden aan de gemeenten.

Beleidsstukken bij deze instrumenten:
- Evaluatie IBT
- Brief aan PS over evaluatie

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten3.0982.9813.7552.6041.151311.679
Directe lasten11752252230321942522
Subtotaal lasten3.2153.5034.2772.9071.370322.201
Subtotaal baten00000-0
Saldo van baten en lasten3.2153.5034.2772.9071.370322.201
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat3.2153.5034.2772.9071.370322.201

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Door vacatures binnen het interbestuurlijk toezicht is er minder inzet geweest. Hierdoor zijn 4 gemeenten op het IBT-onderdeel financieel toezicht niet geanalyseerd en zijn de bestuurlijke brieven bij de andere onderdelen van interbestuurlijk toezicht deels in januari 2017 verzonden (minder besteed, € 1.151.000, voordeel).

Directe lasten

In het coalitie akkoord 2016-2019 is budget opgenomen voor een actievere communicatie van de provincie. De communicatiestrategie is in het tweede kwartaal van 2016 vastgesteld. Daarbij heeft de realisatie van onze nieuwe website en vooral het nieuwe Intranet meer tijd en capaciteit gekost dan verwacht. Hierdoor zijn nog niet alle ambities en de daaraan gekoppelde communicatiemix uit onze communicatiestrategie in gang gezet. € 100.000 van de niet bestede middelen uit 2016 zijn bij de eerste begrotingswijziging 2017 beschikbaar gesteld voor 2017 (minder besteed, € 204.000, voordeel, uitgestelde intentie).
Diverse kleinere verschillen ( minder besteed, € 15.000, voordeel).

Kapitaallasten

Overdrachten

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves