Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur goed organiseren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

1.1.2.01                   Uitvoeren van integriteitsonderzoeken op basis van de wet BIBOB

- 25 aanbestedingen, 15 vergunningaanvragen, 2 subsidies en 2 vastgoedtransacties gescreend.
- 30 onderzoeken voor de provincies Utrecht en Flevoland uitgevoerd.
- 20 overige integriteitsonderzoeken uitgevoerd.

- 7 aanbestedingen, 10 vergunningaanvragen, 5 subsidies, 2 vastgoedtransacties gescreend;

- 8 onderzoeken voor de provincies Utrecht en Flevoland uitgevoerd;

- 14 overige integriteitsonderzoeken uitgevoerd.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

Het uitvoeren van integriteitsonderzoeken op basis van de wet BIBOB is afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen.

1.1.2.02                   Behandelen van overige integriteitsonderzoeken

- Alle onderzoeksaanvragen in behandeling genomen.

- Conform.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.
Extra informatie voor kaderstelling of controle:

1.1.2.01 Het uitvoeren van integriteitsonderzoeken op basis van de wet BIBOB is afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen.

Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten6561.10766849317526301
Directe lasten39343441-7-2134
Subtotaal lasten6951.14170253416824335
Subtotaal baten-33-221-25-14-1143-50
Saldo van baten en lasten66292067751915823285
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat66292067751915823285

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Door vacatures is het aantal uren inzet achtergebleven bij de raming. Omdat ook het aantal aanvragen minder was dan geraamd, heeft dit geen gevolgen gehad voor het realiseren van de productie(minder besteed, € 175.000, voordeel).

Directe lasten

Kapitaallasten

Overdrachten

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves