Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur goed organiseren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

1.1.1.01                   Opstellen, handhaven en toetsen van regels

- Minimaal 92% van de besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en toestemmingen binnen de wettelijke termijn afgehandeld.
- Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) voor 2016 uitgevoerd.
- Jaarverslag toezicht en handhaving 2015 opgeleverd.

- Geschat op 92%.

- Conform.

- Niet conform.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

Op dit moment hebben wij voor 2016 nog geen inzicht in dergelijke percentages. Dit inzicht krijgen wij met de jaarverslagen 2016 van de omgevingsdiensten. Naar verwachting ontvangen wij deze verslagen in maart 2017. Onze inschatting is dat minimaal 92% van de besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en toestemmingen in 2016 binnen de wettelijke termijn is afgehandeld.

De vier omgevingsdiensten hebben voor 2016 ieder een afzonderlijk handhavingsuitvoeringsprogramma opgesteld voor de basistaken. Op basis van deze handhavingsuitvoeringsprogramma’s hebben de omgevingsdiensten in 2016 in onze opdracht de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uitgevoerd. Voor de plustaken hebben Gedeputeerde Staten afgelopen najaar het handhavingsuitvoeringsprogramma voor de plustaken vastgesteld. Vervolgens hebben Gedeputeerde Staten dit handhavingsuitvoeringsprogramma voor de plustaken ter uitvoering voorgelegd aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord -Holland Noord. Deze omgevingsdiensten zijn reeds begin 2016 gestart met de uitvoering van de plustaken.

De vier omgevingsdiensten hebben voor 2015 ieder een jaarverslag bij ons ingediend. Mede op basis van deze verslagen stellen wij  het provinciale Meerjarenverslag Toezicht & Handhaving 2013-2015 op.  De verwachting is dat Gedeputeerde Staten dit Meerjarenverslag in februari 2017 vaststellen en dit aan Provinciale Staten sturen.

1.1.1.02                   Afhandelen van bezwaarschriften

- 80% van de bezwaarschriften van burgers ten aanzien van door het provinciaal bestuur genomen besluiten binnen de termijn afgehandeld.

- 75% van de bezwaarschriften van burgers ten aanzien van door het provinciaal bestuur genomen besluiten binnen de termijn afgehandeld.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

In 2016 heeft de provincie 67 van de 89 afgehandelde bezwaren binnen de termijn afgehandeld. Dit is 75%.
In vier gevallen is met de beslissing op bezwaar gewacht totdat de rechter in een soortgelijk geval een beslissing had genomen.
Verder waren er negen bezwaren dezelfde bezwaren van omwonenden tegen één besluit, waarbij uiteindelijk – net buiten de termijn - contrair aan het advies van de externe Hoor- en adviescommissie is besloten.

1.1.1.03                   Behandelen verzoeken aan de Commissaris van de Koning om bemiddeling

- 100% van de bemiddelingsverzoeken met de methodiek van hoor en wederhoor behandeld.

- Conform.

1.1.1.04                   Uitvoeren beleid koninklijke onderscheidingen

- Alle aanvragen volgens het automatiseringssysteem Daisy afgehandeld.

- Conform.

1.1.1.05                   Verlenen van subsidies

- Minimaal 92% van de beslissingen op subsidieverzoeken binnen de termijn genomen.

- 89% van de beslissingen op subsidieverzoeken binnen de termijn genomen.

1.1.1.06                   Bevorderen van de stabiliteit van het bestuur

- Bij 80% van de burgemeestersbenoemingen van assessments gebruik gemaakt.
- Potentiele kandidaten gescout.
- Functieonderhoud gepleegd (95% exitgesprekken, 95% evaluatiegesprekken).

- Conform.


- Conform.
- Conform.

1.1.1.07                   Bevorderen gebruik van de 'Handreiking evaluatiegesprek gemeenteraad en burgemeester'

- Tijdens bijzondere raadsvergaderingen aandacht gevraagd voor de handreiking.

- Conform.

1.1.1.08                   Indienen verzoek tot onderzoek bij de Randstedelijke Rekenkamer

- Op de uitvoering van 6 onafhankelijke onderzoeken gestuurd.

Conform.

1.1.1.09                   Invullen ombudsfunctie Commissaris van de Koning

- Bestuurlijke kwesties en vragen van burgers door de Commissaris bemiddeld.

- Conform.

1.1.1.10                   Inzetten van accountmanagement voor goede relaties in de regio

- De regio optimaal betrokken bij de gezamenlijke invulling van de provinciale doelen van de provincie én de regio samen.

- Conform.

1.1.1.11                   Uitvoeren van strategische verkenningen

- Aantal strategische verkenningen uitgevoerd.

- Conform.

1.1.1.12                   Uitvoeren beleid predicaten en erepenningen.

- Alle aanvragen zijn in behandeling genomen.

- Conform.

1.1.1.13                   Uitvoeren van evaluatieonderzoeken en monitoren van beleid

- Evaluatieonderzoeken van beleid gemonitord.

Conform.

1.1.1.14                   Stimuleren en faciliteren van bestuurskrachtige gemeenten en regio's

Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Gezorgd dat de bestuurskracht in de regio vergroot, onder meer door organisatie van debatten.

- Conform.

1.1.1.15                   Inzetten digitale systemen

- Evaluatie digitaal werken uitgevoerd.

- Evaluatie digitaal werken niet uitgevoerd.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

In de zomer van 2016 is voor de evaluatie digitaal werken een enquête uitgevoerd onder alle gebruikers (Statenleden, duo-commissieleden en fractiemedewerkers), de vervolginterviews met de afzonderlijke fracties op basis van de uitkomsten van de enquête bleken meer tijd te kosten om in te plannen dan oorspronkelijk gedacht. Oplevering van de evaluatie met aanbevelingen Digitaal werken PS door de klankbordgroep Digitaal Werken PS is daarom verschoven naar het voorjaar 2017.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.
Extra informatie voor kaderstelling of controle:
- 1.1.1.03 Het betreft hier 138 afgehandelde bemiddelingsverzoeken.
- 1.1.1.04 Het betreft hier 594 afgehandelde aanvragen.
- 1.1.1.08 4 onderzoeken zijn gepubliceerd en twee onderzoeken zijn in uitvoering (publicatie 1e helft 2017).

- 1.1.1.09 Er zijn 138 verzoeken afgehandeld.
- 1.1.1.10 Accountmanagement is betrokken geweest bij de thema’s bestuurlijke samenwerking in Noord-Holland Noord, opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders, bestuurskracht, ruimtelijke ontwikkeling en de ladder voor duurzame verstedelijking, de Omgevingswet en Omgevingsvisie. Voor de regio’s West-Friesland, Gooi- en Vechtstreek en de IJmond hebben de accountmanagers een integraal beeld opgesteld met de regionale opgaven, deze zijn besproken tijdens een bezoek van GS aan de betreffende regio's.
1.1.1.11 De provincie Noord-Holland is betrokken bij strategische verkenningen die plaatsvinden binnen het bredere kader van het door het ministerie van BZK geïnitieerde studietraject ‘proeftuinen maak verschil’. Dit studietraject vloeit voort uit het rapport 'Maak verschil', waarin wordt gesteld dat de inhoud, de economische opgave, centraal moet staan bij bestuurlijke samenwerking. De aanbevelingen uit het rapport vragen nog om een toets aan de praktijk. In de proeftuinen wordt daarom onder meer gekeken naar hoe wetgeving meer ruimte kan bieden, hoe financiering beter kan aansluiten op regionale ontwikkelingen en welke vaardigheden publieke professionals nodig hebben om in een regio te opereren. De Metropoolregio Amsterdam is een van de zes regio’s die proeftuinen vormen waar het Rijk, de VNG en het IPO de praktijk benutten om inzicht te krijgen hoe regionale samenwerking kan bijdragen aan economische groei. De ervaringen in de regio's moeten in 2017 leiden tot adviezen aan het volgende kabinet over de inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur.

- 1.1.1.12 Er zijn 31 predicaten en 12 erepenningen aangevraagd en afgehandeld.
- 1.1.1.13 Belangrijkste (zelf uitgevoerde) evaluaties:

 • Evaluatie economische versnellingspakketten
 • Evaluatie Cultuurnota
 • Evaluatie van de beschermingsregimes
 • Evaluatie doeltreffendheid boekjaarsubsidie aan de Faunabeheer eenheid
 • Evaluatie doeltreffendheid boekjaarsubsidie Greenport Aalsmeer
 • Evaluatie doeltreffendheid uitvoeringsregeling Bodemsanering
 • Evaluatie doeltreffendheid uitvoeringsregeling Water
 • Evaluatie doeltreffendheid uitvoeringsregeling Versterken Bestuurskracht (jan. 2017 in GS)
 • Evaluatie doeltreffendheid en doelmatigheid beheergrondbanken (jan. 2017 in GS)
 • Evaluatie exploitatie-overeenkomst Huis van Hilde
 • Evaluatie Verbonden Partijen fase 4 – Stichtingen
 • Goois Natuur Reservaat
 • Stichting Voorbereiding Pallas Reactor
 • Stichting Projectbureau Masterplan NZKG
 • Stichting Bevordering Kwalitieit Omgeving Schiphol
 • Stichting Oneindig Noord-Holland
 • Stichting Administratiekantoor Aandelen Zeehaven IJmuiden.

Belangrijkste monitors:

 • Monitor Woningbouw
 • Monitor OV-knooppunten
 • Monitor gebiedsagenda
 • Monitor bedrijventerreinen
 • LISA

- 1.1.1.14  In 2016 vond een bestuurskrachtonderzoek plaats in de Gooi en Vechtstreek. Het bestuurskrachtonderzoek betrof de lokale bestuurskracht van de gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren én de bestuurskracht van de regio als geheel. Het bestuurskrachtonderzoek moet inzicht geven op basis waarvan kan worden besloten welke vervolgstappen in de bestuurlijke inrichting van de regio zijn te nemen. Het onderzoek is 29 augustus 2016 opgeleverd en openbaar gemaakt.                                                                         De gemeente Weesp voerde haar eigen bestuurskrachtonderzoek uit. Dit onderzoek is afgestemd met het regionale bestuurskrachtonderzoek. Alle gemeenten en GS van Utrecht hebben in november 2016 hun zienswijze op het bestuurskrachtonderzoek aan GS toegezonden. GS bepalen begin 2017 hun standpunt over de aanbevelingen van het onderzoek en de ingediende zienswijzen.
De gemeenteraad van Haarlemmerliede & Spaarnwoude heeft na een intensief en zorgvuldig proces op 28 juni 2016 gekozen voor Haarlemmermeer als fusiepartner. De gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude en de gemeente Haarlemmermeer willen per 1 januari 2019 fuseren.
In een aantal andere regio’s voerden GS gesprekken met gemeenten die bezig zijn met hun bestuurlijke toekomst. Tevens werd in regionaal verband gesproken over het verstevigen van de regionale samenwerking.

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

1.1.1.08 Stand van zaken onderzoeken
1.11.11 https://proeftuinenmaakverschil.nl/
1.1.1.14 Rapport Deloitte ‘Het resultaat telt. Bestuurskrachtonderzoek regio Gooi en Vechtstreek. Gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren.’, 29 augustus 2016.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten13.10415.67614.75514.21354248.708
Directe lasten3.5425.1304.8873.3971.490305.123
Overdrachten1.1671.5201.3611.598-237-171.691
Subtotaal lasten17.81422.32621.00319.2081.795915.522
Subtotaal baten-184-43-43-6320-47-43
Saldo van baten en lasten17.63022.28320.96019.1441.815915.479
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat17.63022.28320.96019.1441.815915.479

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Voor de totale apparaatskosten is sprake van lagere lasten dan begroot, ook met betrekking tot de overhead (zie de paragraaf bedrijfsvoering). Dit leidt tot lagere lasten over alle operationele doelen (minder besteed, € 542.000, voordeel).

Directe lasten

Onderzoeken, evaluaties en monitors konden in 2016 in eigen huis worden uitgevoerd (minder besteed, € 841.000, voordeel).
Na herberekening van de voorziening voor pensioen oud-leden GS bleek dat de storting in de voorziening lager kon zijn dan geraamd (minder besteed, € 367.000, voordeel).
Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 198.000, neutraal).
Afrekeningsverschillen (meer besteed, € 131.000, neutraal).
Diverse kleinere verschillen (minder besteed,  € 220.000, voordeel).

Kapitaallasten

Overdrachten

Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (meer besteed, € 198.000, neutraal).
Diverse kleinere verschillen (meer besteed, € 39.000, nadeel).

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves