Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur representeren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

1.3.2.01                   Bijhouden en beïnvloeden van de EU-ontwikkelingen op de prioritaire dossiers

- Voor de provincie relevante Europese dossiers én ontwikkelingen gevolgd en indien nodig onze invloed op het beleid aangewend via een lobby.

- Conform.

1.3.2.02                   Subsidie verlenen aan Europese projecten via cofinanciering door de provincie Noord-Holland

- Aan Europese projecten die passen bij provinciaal beleid verschillende subsidies verleend.

- Conform.

1.3.2.03                   Volgen van en actief inspelen op de voor Noord-Holland prioritaire dossiers van het Rijk

- Actief de relevante dossiers voor onze provincie gevolgd en via een lobby, eventueel met onze partners, invloed uitgeoefend.

- Conform.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

De provinciale belangen op het gebied van onder andere mobiliteit, energietransitie en economie in Den Haag behartigd.

1.3.2.04                   Behartigen van gezamenlijke provinciale belangen

- Alle gezamenlijke belangen van onze provincie en partners in kaart gebracht en met resultaat behartigd.

- Conform.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:

1.3.2.04 De Noord-Hollandse Europastrategie 2017-2021 is door GS opgesteld en vastgesteld op 29 november 2017.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

GLB - Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

1.3.2.01  Gestart met voorbereidingen EU dossier GLB en Cohesiebeleid. In 2016 is de focus gelegd op een vijftal thema’s voor beïnvloeding Europees beleid voor de jaren 2017-2021. Deze thema’s zijn: regionale economie en landbouw, water, Europees investeringsbeleid en Smart Mobility.

1.3.2.02 Bij INTERREG zijn 7 Noord-Hollandse partijen betrokken bij 5 goedgekeurde Europese INTERREG projecten die met provinciale cofinanciering zijn gestimuleerd (in totaal 5 projecten).
Bij Kansen voor West zijn 11 Noord-Hollandse projecten met provinciale cofinanciering gestimuleerd.

1.3.2.04 Tijdens het Nederlands Europees Voorzitterschap in 2016 hebben wij met onze partners aandacht gevraagd voor de tuinbouw en de Greenports. Tijdens het bezoek van GS aan Brussel is ook aandacht gevraagd voor de zaadveredeling, klimaat- en energiestrategie en Smart Mobility.
De Noord-Hollandse Europastrategie 2017-2021 is door GS opgesteld en vastgesteld.

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

Randstadstrategie 2016-2019
Europastrategie Noord-Holland 2017-2021
Initiatiefrapport Watermanagement

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten1.6151.8091.7711.6651066787
Directe lasten10429326812614253293
Overdrachten1.8081.22610.5618.3362.225211.226
Subtotaal lasten3.5273.32812.60010.1272.473202.306
Subtotaal baten-850-150-1.094-954-14013-150
Saldo van baten en lasten2.6783.17811.5069.1732.333202.156
Storting reserves5.0250000-0
Onttrekking reserves55-152-8.683-6.722-1.96123-152
Resultaat7.7583.0262.8232.451372132.004

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Directe lasten

Kapitaallasten

Overdrachten

In 2016 is een aantal Europese subsidieprojecten afgerond en is de bijdrage van de provincie aan die projecten ten laste van de reserve geboekt (meer besteed, € 155.000, neutraal, reserve Cofinanciering Europese projecten)
In 2016 kon een aantal (cofinanciering)subsidies op grond van de Uitvoeringsregeling cofinanciering Europese EFRO-programma’s Noord-Holland 2015 niet verleend worden omdat de managementautoriteit nog niet tot Europese subsidieverlening had besloten. Daarnaast is een aantal subsidies lager vastgesteld dan de oorspronkelijke verlening (minder besteed, € 2,1 miljoen, neutraal, reserve Cofinanciering Europese projecten).
In 2016 kon een aantal bijdragen aan het IPO worden betaald uit de begrotingsprogramma’s waar de projecten onder vallen (minder besteed, € 102.000, voordeel).
Diverse kleine verschillen ( minder besteed, € 178.000, neutraal)

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves

Doordat een aantal (cofinanciering)subsidies niet verleend kon worden en een aantal in voorgaande jaren verleende subsidies lager is vastgesteld dan de oorspronkelijke verlening is de onttrekking aan de reserve achtergebleven bij de raming (minder onttrokken aan reserve, € 2 miljoen, neutraal, reserve Cofinanciering Europese projecten)