Infrastructuur

Het beheer en onderhoud wordt in Noord-Holland vormgegeven met behulp van de principes van assetmanagement. De aanpak bestaat uit gecoördineerde activiteiten om de bedrijfsdoelstellingen van de provincie te behouden dan wel te realiseren, op een maatschappelijk verantwoorde kosteneffectieve wijze. De waarde die de infrastructuur vertegenwoordigt, dan wel realiseert, bestaat uit doorstroming en bereikbaarheid, een voorwaarde voor het functioneren van de Noord-Hollandse samenleving.
Assetmanagement streeft naar optimale prestaties van de infrastructuur met een beperkt risico op verstoringen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Het assetmanagement van Noord-Holland kent de volgende doelen:

Doorstroming

Behoud en verbetering van de doorstroming door het minimaliseren van hinder voor de gebruiker, inzet van verkeers- en incidentmanagement.

Veiligheid

Verkleinen van het aantal ongevallen, zowel voor gebruikers als voor medewerkers en borgen van een veilige onderhoudsstaat van alle assets.

Leefbaarheid

Optimale inpassing van de infrastructuur in de omgeving voor maatschappelijk aanvaardbare kosten, waarbij alle beeldkwaliteit van de assets minimaal voldoen aan de gestelde eisen.

Imago

Zowel omgeving als gebruikers van de provinciale infrastructuur zijn tevreden over de totale beleving van de infrastructuur. Dit willen wij bereiken door bewuste afwegingen te maken en keuzes te maken, die achteraf altijd goed zijn uit te leggen. Daarbij is de provincie een goede samenwerkingspartner voor gemeenten, Rijk en andere organisaties om het functioneren van het totale infrastructuurnetwerk optimaal af te stemmen.

Kosten

Effectieve inzet van maatschappelijk geld om de infrastructuur te behouden en verbeteren, waarbij de bovenstaande doelen (bedrijfswaarden) op het gewenste niveau gehandhaafd zullen blijven, zodat niet meer wordt gedaan dan nodig is.

Het waarmaken van onze doestelling vraagt om een professioneel, gestructureerd assetmanagementsysteem dat bijdraagt aan krachtig opdrachtgeverschap voor onze uitvoerende partners. De provincie Noord-Holland zet daarom in op continue verbetering en ontwikkeling van de organisatie. Dit doen we door de kwaliteit van onze werkprocessen voortdurend te toetsen aan de internationale standaard voor assetmanagement (ISO 55000) en te certificeren.

Najaar 2016 is er een toets uitgevoerd door een extern certificeringsbureau. Uit deze toets is gebleken dat de provinciale beheerorganisatie de haar eind 2015 toegekende certificering waar maakt.
Belangrijke instrumenten bij het hanteren van de assetmanagementstrategie, is het in beeld hebben van de langetermijnplanning, gebaseerd op in kaart gebrachte de assetrisico’s en de vastgestelde kwaliteitsniveaus. Ook het risico op schade als gevolg van het falen van een asset wordt op het gewenste niveau gehandhaafd.
Iedereen die betrokken is bij assetmanagement van de provinciale infrastructuur zal bij alle activiteiten steeds bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen. In 2016 zijn de nieuwe werkprocessen verder uitgerold en geïmplementeerd binnen het gebiedsgericht werken.

Nota Investering Kapitaalgoederen en beheerplan

In de nota investering kapitaalgoederen staat beschreven welke kapitaalgoederen de provincie bezit, hoe en op wat voor kwaliteitsniveau ze in stand worden gehouden en wat de benodigde financiële middelen hiervoor zijn. Daarnaast wordt ook weergeven wat de relaties en consequenties zijn van deze beheervisie met de diverse provinciale beleidsplannen zoals bijvoorbeeld het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan.

Het uitgangspunt is dat de Nota Kapitaalgoederen eens in de 4 jaar wordt vastgesteld. Dit sluit aan op het advies van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De huidige nota heeft een looptijd tot 2020.
In navolging van de nieuwe Nota Kapitaalgoederen, is gestart met het opstellen van een nieuw beheerplan 2016-2020. In dit beheerplan wordt een verdere vertaling gemaakt van de beleidskaders naar het operationeel beheer.

Het beheerplan maakt het beheer inzichtelijk en levert aanknopingspunten voor het voeren van integraal beheer. Het signaleert trends en ontwikkelingen op het gebied van beheer en geeft te nemen instandhoudingmaatregelen aan.
Dit jaar zijn de “Richtlijnen voor uitvoering van beheer”, geëvalueerd. De richtlijnen worden vervangen door het assetbeheerplan. Het assetbeheerplan bundelt alle generieke en specifieke eisen, richtlijnen en voorschriften die ooit bedacht/vastgesteld zijn voor het beheren van de assets. Het assetbeheerplan herschrijft de richtlijnen niet, maar benoemt ze en verwijst naar waar ze te vinden zijn en of er een besluit over is genomen..
PMO
Het PMO geeft aan per gebied welke onderhoudsmaatregelen noodzakelijk zijn om de infrastructuur te kunnen laten blijven voldoen aan de in de nota kapitaalgoederen vastgestelde onderhoudsniveaus. Bovendien heeft het PMO daar een raming en kasritme bij gegeven en wordt de dekking inzichtelijk gemaakt.
In het PMO wordt het totale financiële overzicht gegeven van vast onderhoud (klein jaarlijks onderhoud), variabel onderhoud (groot cyclisch onderhoud) en vervangingsinvesteringen. De maatregelen voor groot onderhoud en vervanging zijn benoemd per traject. Hierdoor kunnen de maatregelen zoveel mogelijk tegelijkertijd worden uitgevoerd. Dit levert efficiëntie op in tijd en geld en beperkt zo de hinder voor gebruikers en omwonenden.
November 2016 is het nieuwe PMO 2017-2024 door PS vastgesteld, te samen met het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI).

In 2016 zijn nieuwe gebiedscontracten op de markt gezet, te weten de gebieden 7 (Gooi en Vechtstreek) en gezamenlijk de gebieden 2 en 3 (Alkmaar en omstreken en West-Friesland). Eind december is de pre-selectiefase gestart voor het gebied 4, Zuid-Kennemerland IJmond. De laatste twee gebiedscontracten, gebied 5, Zaanstreek Waterland en gebied 6, Noord-Holland zuid, zijn in voorbereiding gericht op het in de eerste helft van 2017 naar de markt brengen.

Het invoeren van gebiedscontracten heeft invloed op de wijze van programmeren en zal leiden tot andere uitgavenpatronen. Dit wordt verwerkt in de volgende jaarlijkse PMO-actualisaties.
Door de gebiedsbenadering in uitvoering te brengen, wordt gestreefd naar een stevige regierol voor de provincie, door een effectieve marktbenadering. Om dit mogelijk te maken is de afgelopen jaren ingezet op het vergroten van de kennis van het areaal, de stand van het areaal en het opzetten van assetrisico-dossiers en lange termijnplanningen. In het laatste kwartaal van 2016 is gestart met het gebiedsgewijs programmeren op basis van de lange termijn provinciale projectplanning.
De lange termijnplanning en het uitzetten van innovatieve en degelijk vormgegeven contracten en het beheersen van deze contracten, is de corebusiness van de beheerorganisatie. De ombouw van een programmerende organisatie die de uit te voeren werkzaamheden zelfstandig plant en laat uitvoeren door de markt, naar de nieuwe werkwijze met een nieuwe relatie met de markt wordt doorgezet. Leereffecten van de ingezette koers zijn en worden meegenomen bij de nieuw op de markt te brengen contracten.

Verbeteren van de maatregelenprogrammering

Sinds 2008 wordt binnen de directie Beheer en Uitvoering gewerkt volgens gebruikersgericht netwerkmanagement. Hierbij staat de gebruiker centraal, waarbij de overlast voor de gebruiker tot een minimum wordt beperkt, bij een zo efficiënt mogelijke besteding van de beschikbare middelen.

Inspectiemeerjarenprogramma (IMP)

Naast de leeftijdsopbouw is de staat van onderhoud van het areaal belangrijke input om te bepalen of, en in welke mate, er onderhoudsmaatregelen nodig zijn. Dit kan door middel van inspecties en metingen worden vastgesteld. Het Inspectie Meerjaren Programma (IMP) biedt inzicht in alle benodigde inspecties en onderzoeken die nodig zijn om de kapitaalgoederen goed te kunnen beheren. Het IMP is in 2015 herzien en aangepast op de ontwikkeling assetmanagement binnen B&U alsmede de komst van gebiedscontracten. Hierdoor verandert de verantwoordelijkheid voor de diverse inspecties. Zo zal de aannemer (serviceprovider) zelf grotendeels verantwoordelijk zijn voor de inspecties.

Gebouwen

De provincie Noord-Holland heeft verschillende panden in beheer. De meeste panden zijn in gebruik voor de huisvesting van medewerkers en/of opslag van eigendommen. De provincie verhuurt een klein deel van haar panden als winkel, dienstwoning of kantoor aan derden.
Met de ingebruikname van het vernieuwde Dreef 1 en 3 gebouw  in 2014  zijn de villa’s aan het Florapark 5, 6 en Frederikspark 10 en 12 beschikbaar gekomen voor verkoop. Florapark 5 is in 2015 verkocht. In 2016 zijn Frederikspark 10 en 12 verkocht.
Het onderhoud aan de panden kan als volgt worden ingedeeld.

  • Planmatig onderhoud, dit betreft werkzaamheden volgens het meerjarenonderhoudsplan.
  • Niet planmatig onderhoud, dit betreft storingen en niet geplande kleine onderhoudswerkzaamheden.

Onderhoud

Planmatig onderhoud

Voor het planmatig (bouwkundig) onderhoud werken wij met een meerjarenonderhoudsplan. Eind 2013 zijn alle panden, die op dat moment in eigendom van de provincie waren, opnieuw geïnspecteerd. De gegevens van deze inspectie dienen als basis voor het meerjarenonderhoudsplan. Dit plan bevat het planmatig (bouwkundig) onderhoud aan de buitenzijde van de panden, zoals het schilderwerk, de vervanging of renovatie van daken en goten en noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de terreinen (hekwerk, bestrating enz.). In dit plan is ook de periodieke vervanging van CV installaties meegenomen.
Voor zowel het planmatig als het niet-planmatig onderhoud van kantoor Houtplein 33,  Dreef 1 en 3, en Huis van Hilde is gekozen voor het afsluiten van een “maincontract” op basis van een prestatiecontract. Dit houdt één contract in voor het onderhoud aan deze gebouwen, gebouwgebonden installaties, terreinen en glasbewassing van de buitengevels. Dit met als doel kwaliteitsverbetering, kostenverlaging, risicodeling en innovaties te realiseren of te initiëren.

Niet planmatig onderhoud

Het niet planmatig onderhoud omvat het noodzakelijke klein onderhoud aan de panden, dat deels structureel plaatsvindt (onderhoud aan CV’s, zonweringen, automatische deuren en tuin) en deels op ad hoc basis (wanneer een onvolkomenheid wordt geconstateerd, na melding van storing of incidentele inspectie wordt uitgevoerd).

Uitvoering 2016

Het meerjarenonderhoudsplan 2016 hebben wij voor het grootste deel conform planning en binnen het beschikbare budget uitgevoerd. In 2016 hebben diverse schilder- en herstelwerkzaamheden aan de paviljoens plaatsgevonden. Het budget voor correctief onderhoud is overschreden doordat gebleken is dat de houten vloer van het restaurant in het Houtplein volledig vervangen moest worden, terwijl uitgegaan was van gedeeltelijke vervanging.
De winkelpanden in de plint van kantoor Houtplein zijn niet allemaal verhuurd. De huur van de bloemenwinkel is per november 2016 opgezegd en er is een saunashop sinds medio 2016 ingetreden als nieuwe huurder.