Wat gaan we daarvoor doen?

Het tweede beleidsdoel van de doelenboom Groen is een adequaat beheer van bestaand en nieuw groen. Daartoe zetten wij in op drie operationele doelen:
6.2.1 Doeltreffend en doelmatig beheer natuurnetwerk en agrarische natuur
6.2.2 Evenwichtig faunabeheer
6.2.3 Doeltreffend en doelmatig beheer recreatiegebieden en routes
In onderstaande tabel zijn de beleidsprestaties met betrekking tot het beheer van groen voor de jaren 2016-2019 weergegeven.
Onderstaand de prestatie-indicatoren die voor het begrotingsjaar 2016 waren geformuleerd, met daarbij de realisatie.

Tabel Prestatie-indicatoren

Taak

Output

Nulmeting 2015

Begroting 2016

Realisatie 2016

Afwijking

6.2.1 Subsidiëren van (agrarisch) natuurbeheer

Natuurbeheer ha per jaar

27.800

28.000

27.746

-254

Agrarisch natuurbeheer ha per jaar

21.800

13.500

13.674

174

6.2.2 Faunabeheer

Beperking  lasten Faunafonds (t.o.v. 2015)

4,2 mln.

+0,2 mln.

+1,6 mln.

1,4 mln.

6.2.3 Deelname recreatieschappen

Beheerd areaal ha per jaar

7.010

7.010

7.010

0

Toelichting op de output

Ad 6.2.1. In het provinciaal Natuurbeheerplan 2016 zijn de doelen voor het (agrarisch) natuurbeheer vastgelegd. Beheerders die daarvoor in aanmerking komen kunnen beheersubsidie aanvragen.
Ten aanzien van natuurbeheer: De verwachte groei stagneert om twee redenen. Er is minder subsidie voor beheer aangevraagd, wat een vrije keuze van de beheerder is. Daarnaast blijft de groei van hectares nieuwe natuur achter door teleurstelling die er is over de taxaties van de waardevermindering na omvorming. Men moet nog wennen aan de nieuwe EU conforme invulling van taxeren die lager uitvalt dan eerdere vergoedingen. Wij zijn hierover in gesprek met de partners in het veld.
Ten aanzien van agrarisch natuurbeheer: De 1,3% hogere realisatie (174 ha) valt ruimschoots binnen de ruimte die er aan agrarische collectieven gegeven is voor invulling van beheer, waarbij keuzes gemaakt worden voor een mozaïek van maatregelen voor een vast bedrag. De verschillende kostprijs van maatregelen bepaalt dan de omvang van beheer.
Subsidies zijn verstrekt voor de volgende leefgebieden: open grasland, open akker/akkerfauna, droge dooradering, natte dooradering en agrarisch waterbeheer.
Ad 6.2.2. Een kernopgave van het faunabeleid vormt de problematiek van de toenemende ganzenstand in verband met schade aan de landbouw, aan andere natuurwaarden en het gevaar voor de vliegveiligheid. Wij achten het wenselijk dat in een straal van 10 kilometer rondom Schiphol slechts zeer geringe aantallen ganzen voorkomen. In 2016 werd bekend dat de beleidsregel zomerplafonds ganzenschade van het Faunafonds niet juridisch houdbaar bleek. Reparatie middels de Wet Natuurbescherming bleek eveneens niet mogelijk. Dit alles leidde ertoe dat de schadeuitkering n.a.v. door ganzen aangerichte schade, niet kon worden gemaximaliseerd. Dit heeft tot hogere lasten geleid. De totale kosten waren € 5.781.000, waarvan € 5.514.000 schadeuitkering. Indien de ganzenstand blijft groeien zullen de kosten van schade-uitkeringen door de provincie via het Faunafonds toenemen. Om die reden nemen wij, in nauw overleg met de partners in het veld en de Faunabeheereenheid, een mix van maatregelen.
Ad 6.2.3. In 2016 is onderhandeld over de uittreding uit het recreatieschap Geestmerambacht. Per 1-1-2017 zijn wij formeel uitgetreden. De procedure tot vaststelling van de hoogte van de afkoopsom is nog gaande.


Goois Natuurreservaat

Wat heeft het gekost?

Meerjarenoverzicht lasten (Bedragen * €1.000)

6.2 Adequaat beheerd groen

Ontwerp begroting 2016

Actuele Begroting 2016

Jaarrekening 2016

Bedrag verschil

Lasten uit algemene middelen

34.227

34.563

34.147

416

a. Natuur- en landschapsbeheer

20.576

19.238

18.837

401

b. Landschapsbeheer Texel

42

42

42

0

c. Faunafonds

4.400

5.255

5.781

-526

d. Flora en Faunabeleid

150

154

152

2

e. Recreatieschappen

5.238

5.302

5.310

-8

f. Beheer NH pad

75

125

121

4

g. Subsidies beheer groene organisaties

2.296

2.517

2.490

27

h. N.V. Recreatie NH

19

19

19

0

Apparaatskosten

1.431

1.911

1.361

550

Afrekeningsverschillen 2016

0

0

35

-35

Lasten gedekt uit reserves

0

200

251

-51

i. Reserve cofinanciering Waddenfonds

0

200

251

-51

Toelichting op het meerjarenoverzicht lasten

a.   Het budget voor het natuur- en landschapsbeheer is ingezet voor de subsidieregelingen voor (agrarisch) natuur en landschapsbeheer. De beheerkosten voor agrarisch natuurbeheer zijn uitgekomen op een bedrag van € 4,2 miljoen, die voor natuurbeheer op € 13,8 miljoen. Hiernaast is er o.a. aan de Uitvoeringsregeling Collectief Agrarisch natuurbeheer € 390.000 uitgegeven en via BIJ12 is er € 450.000 bijgedragen aan natuur informatie. De onderbesteding van € 401.000 wordt veroorzaakt door lager uitgevallen uitvoeringskosten door BIJ12, IPO en RVO.
Van de middelen uit het coalitieakkoord voor de SNL beheersvergoeding voor bijzondere versnipperde gebieden (totaal is hiervoor € 760.000 beschikbaar gesteld waarvan in het jaar 2016 een bedrag van € 565.000 op de begroting is geplaatst) is in 2016 € 26.000 uitgegeven voor een subsidie met betrekking tot Ruige mest. Voor de besteding van het restant wordt in 2017 een voorstel ontwikkeld. Bij de Laatste Begrotingswijziging 2016 is besloten om € 513.000 en bij de 1e Begrotingswijziging 2017 is besloten om aanvullend hierop nog € 26.000 via de Uitgestelde Intenties door te schuiven naar 2017.
b.   Dit betreft de rentekosten van het streekfonds Texel, dat is ingesteld n.a.v. een wens van uw Staten in 2010.
c.   Binnen dit budget worden de uitvoeringskosten van BIJ 12 en de tegemoetkomingen in schade van het Faunafonds bekostigd. De kosten zijn € 135.000 hoger uitgevallen omdat BIJ12 in het najaar van 2016 een gewijzigde begroting heeft gepresenteerd. Voor het Faunafonds hield dit o.a. een verhoging van de prognose van de tegemoetkomingen en taxaties in wat resulteerde in een ophoging van het aan het Faunafonds te betalen voorschot. Op basis van de eindafrekening van BIJ12 blijkt dat de kosten nogmaals verhoogd zijn, nu met € 390.000. Dit betreft het hoger uitvallen van schade-uitkeringen en daarmee samenhangende kosten (onderzoekskosten, taxatie, uitvoeringskosten, etc.).
d.   Het budget Flora en Faunabeleid is ingezet voor diverse onderzoeksopdrachten (o.a. een vogeltoets, gebiedsconsultatie rustgebieden ganzen en een telling winterganzen) nodig voor het ontwikkelen van beleid.
e.   Uit het budget voor de recreatieschappen is de provinciale bijdrage ter dekking van het exploitatietekort van de recreatieschappen betaald. Dit conform de gemeenschappelijke regelingen die hiervoor aangegaan zijn.
f.   Dit betreft de kosten voor het beheer van het Noord-Holland pad.
g.   Dit budget is uitgegeven aan de boekjaarsubsidie voor Landschap Noord-Holland (voor natuuronderzoek en stimulering van kleinschalige maatregelen voor soortenbescherming en landschapselementen), de participantenbijdrage aan het Goois Natuurreservaat, de subsidie voor de Faunabeheereenheid (incl. de subsidie voor het Ganzenbeheer) en de subsidies aan de landelijke organisaties Fietsplatform en Wandelnet.
h.   Dit zijn de rentelasten van de deelneming in N.V. Recreatie Noord-Holland.
Apparaatskosten. In 2016  is er minder personele inzet gepleegd dan geraamd door een efficiënter manier van werken als gevolg van afronding transitie in het agrarisch natuurbeheer (minder besteed, € 550.000 voordeel).
i.   Dit betreft subsidies die verstrekt zijn op grond van de uitvoeringsregeling co-financiering Waddenfonds Noord-Holland 2014. Hiervoor zijn zes subsidies verstrekt, o.a. die aan Zeestad Beheer BV voor het project Atlantikwall in het Waddengebied en aan ANLV De Lieuw Texel voor het project Natuurlijke patronen in het landschap.


Waddenzee