De feitelijke realisatie van het treasurybeleid weerspiegelt het renteresultaat van de provincie. Wij hebben in 2016 een renteresultaat van € 7,1 miljoen. Het (externe) renteresultaat over 2016 is als volgt opgebouwd:

  • Boeterente en dergelijke aan diverse crediteuren (€ -21.225)
  • Overige rentevergoedingen i.v.m. te late betaling van vorderingen door diverse debiteuren (€ 11.758)
  • Rentederving op verstrekte achtergestelde lening Purmerend t.b.v. Stadsverwarming (€ 193.198)
  • Rentederving op verstrekte renteloze leningen en voorfinancieringen: Leningen aan de RON NV (€ 388.013), Nationaal Restauratiefonds NRF (€ 197.370),  Ontwikkelingsmaatschappij NHN inz. Participatiefonds MKB (€26.250), leningen t.b.v. de Streekrekening Texel (€ 41.700), Gemeente Uithoorn (€ 3.572) en Stichting Pampus (€ 83).
  • Rentebaten op verstrekte langlopende geldleningen en uitzettingen >1 jaar (€ 247.866).

Naast de werkelijke kasstromen uit rentelasten/baten rekent de Provincie Noord-Holland op basis van de Financiële verordening Noord-Holland rente intern door aan kostenplaatsen, producten en activa. In 2016 bedraagt de doorberekende rente € 6,0 miljoen. Het renteresultaat over 2016 bedraagt daarom per saldo € 7.130.427.

Berekening kasgeldlimiet

Stappen (1–4)

(1) Vlottende schuld

(2) Vlottende middelen

(3) Netto vlottend (+) of Overschot middelen (–)

(1) – (2) = (3)

Ultimo jaar 2015

€ 384.900.376

€ 848.289.138

- € 463.388.762

Ultimo jaar 2016

€273.193.774

€754.458.566

- €481.264.792

(4) Gemiddelde van (3)

€329.047.075

€801.373.852

- €472.326.777

Stappen (5–9)

Variabelen

Bedragen

(5)

Kasgeldlimiet

€ 55.483.648

(6a) = (5>4)

Ruimte onder de kasgeldlimiet

€ 527.810.425

(6b) = (4>5)

overschrijding van de kasgeldlimiet

Geen overschrijding van de kasgeldlimiet

Berekening kasgeldlimiet (5)

(7)

Begrotingstotaal

€ 792.623.548

(8)

Percentage regeling

7%

(5) = (7) x (8) / 100

Kasgeldlimiet

€ 55.483.648